بعد از نصب فدورا

دستورات زیر باید در یک ترمینال و با دسترسی مدیریتی (دسترسی root و یا همراه با  sudo) اجرا شود :

تغییرات مناسب برای فایل dnf.conf جهت سرعت بیشتر :


sudo echo "fastestmirror=true" >> /etc/dnf/dnf.conf
sudo echo "max_parallel_downloads=20" >> /etc/dnf/dnf.conf
sudo echo "deltarpm=1" >> /etc/dnf/dnf.conf
sudo echo "ip_resolve=4" >> /etc/dnf/dnf.conf

دانلود و نصب مخازن رسمی rpmfusion  و تغییر بر روی مخازن جهت آماده سازی :


wget http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
wget http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
rpm -Uvh *.rpm
dnf install fedora-workstation-repositories deltarpm -y
dnf config-manager --set-enabled google-chrome
rm -rf /var/cache/dnf/

دستورات نصب نرم افزارهای مفید :


dnf update -y && dnf --allowerasing --best -y install google-chrome-stable telegram-desktop screen remmina remmina-plugins-rdp jcal qbittorrent mtr nautilus-open-terminal nc nmap gnome-tweak-tool youtube-dl iotop htop vlc vlc-extras audacious audacious-plugins-freeworld* git vim unar unrar wine gparted p7zip p7zip-plugins polari putty p7zip p7zip-plugins leafpad lshw mc pavucontrol inxi xscreensaver xscreensaver-extras gparted grub-customizer pwgen VirtualBox git virt-manager bpython bwm-ng fdupes soundconverter ffmpeg isomaster gimp tor torbrowser-launcher setroubleshoot-server  wireshark shotcut fedora-workstation-repositories kdenlive WoeUSB bleachbit xfce4-terminal nomacs HandBrake-gui libvirt-client sshuttle --allowerasing --best -y

نصب چند فونت فارسی برای کاربر :

wget http://linuxmirrors.ir/files/iran.standard.fonts.zip && unzip iran.standard.fonts.zip -d ~/.fonts && rm -f iran.standard.fonts.zip 
wget http://linuxmirrors.ir/files/segoeui.fonts.zip && unzip segoeui.fonts.zip -d ~/.fonts && rm -f segoeui.fonts.zip
wget http://linuxmirrors.ir/files/ubuntu-font-family-0.83.zip && unzip ubuntu-font-family-0.83.zip -d ~/.fonts && rm -f ubuntu-font-family-0.83.zip

نصب دسکتاپ های دیگر :

# KDE
dnf group install "KDE Plasma Workspaces" -y
# XFCE
dnf group install "Xfce Desktop" -y

نصب GNS3 بر روی فدورا لینوکس :

git clone git://github.com/oshaghi1/gns3_on_fedora.git
cd gns3_on_fedora
chmod a+x *.sh
./install.sh

su
newgrp docker;  groupadd docker; sudo gpasswd -a ${USER} docker
sudo systemctl restart docker;  sudo systemctl enable docker
sudo usermod -a -G wireshark `who | head -n 1 | cut -d " " -f 1`

نصب Google Earth :

wget https://dl.google.com/dl/earth/client/current/google-earth-pro-stable-current.x86_64.rpm
sudo dnf install google-earth-pro-stable-current.x86_64.rpm -y

  نصب Skype  :

wget https://repo.skype.com/latest/skypeforlinux-64.rpm
sudo dnf install skypeforlinux-64.rpm -y

  نصب Winbox  :

git clone git://github.com/oshaghi1/winbox_on_linux.git
cd winbox_on_linux
chmod a+x install
./install