بعد از نصب فدورا

دستورات زیر باید در یک ترمینال و با دسترسی مدیریتی (دسترسی root و یا همراه با  sudo) اجرا شود :

تغییرات مناسب برای فایل dnf.conf جهت سرعت بیشتر :


sudo echo "fastestmirror=true" >> /etc/dnf/dnf.conf
sudo echo "max_parallel_downloads=20" >> /etc/dnf/dnf.conf
sudo echo "deltarpm=1" >> /etc/dnf/dnf.conf
sudo echo "ip_resolve=4" >> /etc/dnf/dnf.conf

دانلود و نصب مخازن رسمی rpmfusion  و تغییر بر روی مخازن جهت آماده سازی :


wget http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
wget http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
rpm -Uvh *.rpm
dnf install fedora-workstation-repositories deltarpm -y
dnf config-manager --set-enabled google-chrome
rm -rf /var/cache/dnf/

دستورات نصب نرم افزارهای مفید :


dnf install amarok arc-theme audacious audacious-plugins-freeworld* audacity bluecurve-gnome-theme bluecurve-gnome-theme bpython brasero bwm-ng clearlooks-compact-gnome-theme clearlooks-compact-gnome-theme deluge elfutils-devel.i686 fbset fdupes fedora-workstation-repositories ffmpeg figlet firewall-config geary gimp git glances glibc-devel.i686 glom gnome-calendar gnome-colors-icon-theme gnome-colors-icon-theme gnome-icon-theme-devel gnome-icon-theme-devel gnome-icon-theme-extras gnome-icon-theme-extras gnome-icon-theme-symbolic gnome-icon-theme-symbolic gnome-power-manager gnome-shell-theme-selene gnome-shell-theme-selene gnome-themes gnome-themes-extra gnome-themes-extra.x86_64 gnome-themes-legacy gnome-themes-legacy gnome-themes gnome-todo gnome-tweak-tool google-chrome-stable google-droid-kufi-fonts google-droid-sans-fonts google-droid-sans-mono-fonts google-droid-serif-fonts gparted grub-customizer gstreamer1 gstreamer1-libav gstreamer1-plugins-bad-free gstreamer1-plugins-bad-free-extras gstreamer1-plugins-bad-freeworld gstreamer1-plugins-base gstreamer1-plugins-base-tools gstreamer1-plugins-good gstreamer1-plugins-good-extras gstreamer1-plugins-ugly gstreamer-ffmpeg gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-bad-free-extras gstreamer-plugins-ugly homebank htop HandBrake HandBrake-gui qbittorrent icecat icedtea-web inxi iotop isomaster java-openjdk jcal k3b-extras-freeworld kplayer leafpad libpcap-devel.i686 liferea light-theme-gnome light-theme-gnome livecd-tools lshw mate-terminal mc midori mplayer mtr nautilus-open-terminal nc nethogs nimbus-theme-gnome nimbus-theme-gnome nmap nodoka-theme-gnome nodoka-theme-gnome nomacs p7zip p7zip-plugins parole pavucontrol polari putty remmina remmina-plugins-rdp sayonara screen sflphone-gnome simplescreenrecorder smplayer spin-kickstarts starcal telegram-desktop terminator thonny thunderbird tigervnc tor totem totem-nautilus totem-pl-parser transmission unar unrar virt-manager VirtualBox vlc vlc-extras wine x2goserver fuse-exfat xine-lib* xplayer xscreensaver xscreensaver-extras youtube-dl --allowerasing --best -y

نصب چند فونت فارسی برای کاربر :

wget http://linuxmirrors.ir/files/iran.standard.fonts.zip && unzip iran.standard.fonts.zip -d ~/.fonts && rm -f iran.standard.fonts.zip 

نصب دسکتاپ های دیگر :

# KDE
dnf group install "KDE Plasma Workspaces" -y
# XFCE
dnf group install "Xfce Desktop" -y

نصب GNS3 بر روی فدورا لینوکس :

git clone git://github.com/oshaghi1/gns3_on_fedora.git
cd gns3_on_fedora
chmod a+x *.sh
./install.sh

su
newgrp docker;  groupadd docker; sudo gpasswd -a ${USER} docker
sudo systemctl restart docker;  sudo systemctl enable docker
sudo usermod -a -G wireshark `who | head -n 1 | cut -d " " -f 1`

نصب Google Earth :

wget https://dl.google.com/dl/earth/client/current/google-earth-pro-stable-current.x86_64.rpm
sudo dnf install google-earth-pro-stable-current.x86_64.rpm -y

  نصب Skype  :

wget https://repo.skype.com/latest/skypeforlinux-64.rpm
sudo dnf install skypeforlinux-64.rpm -y

  نصب Winbox  :

git clone git://github.com/oshaghi1/winbox_on_linux.git
cd winbox_on_linux
chmod a+x install
./install