بعد از نصب فدورا

دستورات زیر باید در یک ترمینال و با دسترسی مدیریتی (دسترسی root و یا همراه با  sudo) اجرا شود :

تغییرات مناسب برای فایل dnf.conf جهت سرعت بیشتر :

su
echo "fastestmirror=true" >> /etc/dnf/dnf.conf
echo "max_parallel_downloads=20" >> /etc/dnf/dnf.conf
echo "ip_resolve=4" >> /etc/dnf/dnf.conf

دانلود و نصب مخازن رسمی rpmfusion :

wget http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
wget http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
rpm -Uvh *.rpm

دستور نصب نرم افزارهای مفید :

rm -rf /var/cache/dnf/
dnf install ffmpeg xine-lib* k3b-extras-freeworld gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-bad-free-extras gstreamer-plugins-ugly gstreamer-ffmpeg gstreamer1-libav gstreamer1-plugins-bad-free-extras gstreamer1-plugins-bad-freeworld gstreamer1-plugins-base-tools gstreamer1-plugins-good-extras gstreamer1-plugins-ugly gstreamer1-plugins-bad-free gstreamer1-plugins-good gstreamer1-plugins-base gstreamer1 vlc thonny tigervnc audacious audacious-plugins-freeworld* inxi unar parole gnome-todo liferea icecat p7zip p7zip-plugins unrar remmina tor putty remmina-plugins-gnome remmina-plugins-rdp wine mc VirtualBox bwm-ng gnome-power-manager nautilus-open-terminal starcal.noarch mtr nmap nc jcal gparted pavucontrol gnome-calendar google-droid-kufi-fonts.noarch google-droid-sans-fonts.noarch google-droid-sans-mono-fonts.noarch google-droid-serif-fonts.noarch x2goserver geary gnome-tweak-tool leafpad thunderbird polari virt-manager gnome-todo sayonara nomacs glom homebank amarok transmission terminator deluge bpython firewall-config midori brasero figlet screen sflphone-gnome grub-customizer icedtea-web java-openjdk gimp iotop fdupes fbset youtube-dl git xscreensaver-extras simplescreenrecorder xscreensaver xplayer deltarpm htop lshw audacity -y --best --allowerasing
dnf reinstall gnome-software -y && killall -9 gnome-software

نصب فونت های فارسی مناسب :

wget http://linuxmirrors.ir/files/iran.standard.fonts.zip && unzip iran.standard.fonts.zip -d ~/.fonts && rm -f iran.standard.fonts.zip

نصب برنامه گوگل کروم :

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_x86_64.rpm
dnf install google-chrome-stable_current_x86_64.rpm -y

نصب دسکتاپ های دیگر :

# KDE
dnf group install "KDE Plasma Workspaces" -y
# XFCE
dnf group install "Xfce Desktop" -y

نصب GNS3 بر روی فدورا لینوکس :

git clone git://github.com/oshaghi1/gns3_on_fedora.git
cd gns3_on_fedora
chmod a+x *.sh
./install.sh

نصب Google Earth :

wget https://dl.google.com/dl/earth/client/current/google-earth-pro-stable-current.x86_64.rpm
sudo dnf install google-earth-pro-stable-current.x86_64.rpm -y

  نصب Skype  :

wget https://repo.skype.com/latest/skypeforlinux-64.rpm
sudo dnf install skypeforlinux-64.rpm -y

  نصب Winbox  :

git clone git://github.com/oshaghi1/winbox_on_linux.git
cd winbox_on_linux
chmod a+x install
./install