چرخه‌ عمر فدورا

About the Fedora Release Cycle

دوره عمر یا چرخه عمر هر ویرایش از فدورا حداکثر تا ۱ ماه بعد از انتشار دوم ویرایش از هر ویرایش است. یعنی مثلا پایان پشتیبانی از ویرایش n اُم حداکثر ۱ ماه پس از انتشار ویرایش n+2 است. ( پایان پشتیانی از نسخه ۲۵ یک ماه بعد از انتشار ۲۷ است)

The Fedora Project provides updates for a particular release until a month after the second subsequent version of Fedora is released. For example, updates for Fedora 26 continue until one month after the release of Fedora 28. Fedora 27 continues to be supported up until one month after the release of Fedora 29.

The Fedora Project wiki contains more detailed information about the entire Fedora Release Life Cycle. The lifecycle includes milestones from development to release, and the post-release support period.

Leave a Reply