مخزن سایت

وبسایت fedoralinux.ir  یک ریپوزیتوری از فدورا لینوکس فراهم نموده که برای همه قابل دسترس میباشد. نکاتی در مورد این مخزن قابل ذکر است:

  • فقط نسخه ۶۴ بیتی در مخزن وجود دارد
  • فقط دو ورژن آخر فدورا در مخزن وجود دارد

برای استفاده اختصاصی از مخزن سایت fedoralinux.ir دستورات زیر را با دسترسی root در یک ترمینال وارد کنید :

dnf clean all 2>&1 > /dev/null
sed -i 's/enabled=1/enabled=0/g' /etc/yum.repos.d/fedora*
cd /etc/yum.repos.d/
curl -sO http://repo.fedoralinux.ir/repos/fedora/fedoralinux.ir.repo